DomůPodnikOP LZZ Projekt

OP LZZ Projekt

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti KEMPER spol. s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00864 Ke dni 1.7.2010 byla zahájena realizace projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, ESF a státního rozpočtu ČR. Tyto webové stránky budou sloužit k průběžnému zveřejňování informací o celém projektu. Zahájili jsme přípravy pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Do projektu bude zapojeno 35 zaměstnanců společnosti KEMPER spol. s r.o. , kteří absolvují školení zaměřené na měkké dovednosti, zvyšování produktivity ve výrobě a lepší firemní kulturu. Část zaměstnanců také absolvuje školení v oblasti IT dovedností a jazykovou výuku zaměřenou na německý jazyk v obchodním styku. Hlavním cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Specifickými cíly projektu jsou rozvoj podnikového systému ŘLZ s využitím inovativních přístupů a posílení udržitelnosti pracovních míst.

 

KEMPER – AKTUALIZACE WEBU

V rámci projektu bylo do dnešního dne zrealizováno 13 školení našich zaměstnanců, které probíhá díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
V průběhu listopadu 2010 jsme uskutečnili 3x jednodenní školení Vnitrofiremní komunikace, věnované aspektům verbální a neverbální mezilidské komunikace. Účastníci se seznámili s etickými pravidly komunikace, věnovali se 7 zlatým pravidlům komunikace po telefonu, vertikální a horizontální komunikaci ve firmách, naučili se, jak mohou napomoci efektivní komunikaci a dozvěděli se o faktorech, které ji naopak ohrožují.

V prosinci 2010 proběhl jednodenní kurz Neverbální komunikace – řeč těla, na němž se účastníci věnovali základním komunikačním prvkům komunikačního aktu, tj. verbální, neverbální a paraverbální komunikaci, jejich detailním stránkám a jejich vlivu na komunikaci. Poté se dozvěděli o tipech, jak vytvořit dobrý první dojem a seznámili se s prostředky neverbální komunikace.

Na počátku roku 2011 započal dlouhodobý kurz Němčina v obchodním styku, který bude probíhat pravidelně do konce projektu.

Další kurzy, které naši zaměstnanci v průběhu letošního roku úspěšně absolvovali, řadíme chronologicky zde:
Komunikace v kritických situacích. Na tomto dvoudenním školení byly probírány typy komunikačně obtížných jednání, komunikační cíle obou jednajících stran, positivní a negativní emoce v komunikaci, byly zrekapitulovány poznatky o verbální, neverbální a paralingvistické stránce komunikace. Dozvěděli se, jaké jsou nejčastější chyby v komunikaci a jak se jich lze vyvarovat, jaké přínosy má aktivní naslouchání, seznámili se a natrénovali si techniky asertivní perzistence, natrénovali si přijímání kritiky.

Konflikty a jejich řešení. Tento dvoudenní kurz byl realizován 2x a jeho obsahem bylo uvedení do konfliktních situací, role sebejistoty při zvládání konfliktních situací, způsoby jejich účinného řešení, zvládání námitek, reakce na námitky u odlišných osobnostních typů a dozvěděli se, jak se mohou připravit na to, aby čelili námitkám předneseným těmito typy. Část kurzu byla věnována vzniku konfliktů a jejich možným přínosům. Účastníci se také dozvěděli, jak se mohou na konfrontaci dopředu připravit.

Excel pro mírně pokročilé. Dvoudenní kurz byl určen pro ty účastníky, kteří již zvládají základní obsluhu aplikace. Na kurzu dále rozvíjeli speciální techniky formátování, práci s grafy, posloupnosti a seznamy, procvičovali nastavování prostředí MS Excel, ochranu dat, věnovali se práci s panelem nástrojů, s komentáři, sledování závislostí ve vzorcích, spolupráci MS Excel s jinými aplikacemi, hromadným záznamům, filtrování záznamů a importu dat z textového souboru atp.

AutoCAD II. Dvoudenní kurz byl zaměřen na pokročilejší operace a nabídky programu AutoCAD, konkrétně na práci v Rozvržení – výkresovému prostoru, uživatelskému systému souřadnic (USS), práci s pohledy, s hladinami, externím referencím, blokům, AutoCAD DesignCentru, OLE objektům, strategii „Document Flow“ a dalším možnostem a pomůckám v programu. Kurz byl ukončen uvedením do kreslení ve 3D.

Vedení lidí a motivace. Na dvoudenním kurzu bylo představeno 5 základních činností manažera a aspekty jeho práce, vlastnosti dobrého manažera, styly vedení lidí - directing, coaching a supporting, delegování, účastníci se seznámili s hierarchií individuálních potřeb a jejich klasifikací, s motivačními faktory, blíže se věnovali koučování a tréninku komunikačních dovedností.

Vyjednávání a argumentace. Na tomto dvoudenním školení se účastníci věnovali vyjednávacím taktikám, poznali 3 zlatá pravidla vyjednávání, probírali přípravu na vyjednávání, fáze vlastního vyjednávání, smlouvání, dozvěděli se, čeho se vyvarovat a co naopak při vyjednávání uplatnit, probírali námitky argumentaci, přesvědčování a ovlivňování, kladení a druhům otázek, dostalo se jim doporučení pro dobrou komunikaci a seznámili se se 4 možnými styly ovlivňování.

Jakost ve výrobě. Dvoudenní školení o jakosti se nejprve věnovalo objasnění pojmu a poté hlavním zásadám managementu jakosti, požadavkům na systému managementu jakosti, procesnímu přístupu, požadavkům na dokumentaci, managementu zdrojů, vztahu ISO <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="9001 a">9001 a</st1:metricconverter> 9004, metodám, jak lze jakost zvýšit, Paretově analýze a metodě quality journal. Dále se účastníci dozvěděli o úloze metrologie při zjišťování jakosti strojírenských výrobků, o koncepci tohoto systému v ČR, technické kontrole ve strojírenském podniku, metrologické návaznosti měřidel. Seznámili se úlohami certifikačních a poradenských firem, ISO a podmínkách akreditace při řízení certifikace. Kurz byl zakončen modelovým procesem přípravy a certifikace organizace.

Všichni účastníci hodnotí dosavadní kurzy za velice prospěšné a zajímavé. Pochvalovali si interaktivní formu výuky a ocenili přínos nových informací nejen pro profesní výkon, ale také jeho přesah do sféry osobního života.

Do budoucna plánujeme pro naše zaměstnance ještě tato školení:
Tok materiálu
Asertivní jednání
Firemní kultura, rovné příležitosti, environmentální chování
Komunikace se zákazníkem
Efektivní vedení porad
Stres – prevence a jeho odstraňování
Bezpečný podnik
Pracovní právo – změny
Základy personalistiky
Japonské metody zvyšování produktivity
Prezentační dovednosti
Efektivní telefonická komunikace
Excel – Makra I.


 

Naše společnost KEMPER spol. s r.o. je jedním z předních výrobců odsávacích a filtračních zařízení pro kovozpracovatelský průmysl, odsávacích systémů pro elektrotechnický průmysl a pro odsávání výfukových zplodin automobilů a také prostředků pracovní ochrany.

Realizujeme vzdělávací projekt financovaný ze zdrojů Evropského sociálního fondu, který přispěl ke zvýšení kvalifikace a osobnímu rozvoji našich vybraných zaměstnanců. Realizace projektu byla započata v červenci 2010 a skončí 30. 6. 2012. Za dobu dvou let si zapojení zaměstnanci rozšířili znalosti nejen v komunikačních a manažerských dovednostech, ale zdokonalili se i v problematice jakosti a produktivity ve výrobě nebo firemní kultuře. Součástí vzdělávání v rámci dotace z Evropské unie byl i rozvoj počítačových a jazykových dovedností. Zapojení zaměstnanci si rozšířili znalosti programu MS Excel a AutoCad a zdokonalili se v německém jazyce. Veškeré vzdělávání pro nás zajišťoval vybraný externí dodavatel, kterým se na základě výběrového řízení stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

Pokud se zaměříme na přesná čísla, bylo celkem proškoleno 8 jednodenních a 14 dvoudenních kurzů. Bylo tedy zrealizováno 44 školících dní a zároveň téměř po celou dobu projektu probíhala pravidelná výuka německého jazyka. Do projektu bylo zapojeno cca 39 zaměstnanců, kteří získané znalosti a dovednosti využívají ve firemní praxi a tak zvyšují produktivitu a konkurenceschopnost společnosti.

Jsme velice rádi, že jsme mohli využít finančních prostředků z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jelikož se snažíme stále zvyšovat kvalifikaci a odbornost našich zaměstnanců a bez finanční pomoci z dotací EU bychom toho nebyli schopni v tak široké míře.

Název projektu:
Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Kemper spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00864

Bližší informace o projektu naleznete na www.esfcr.cz a www.kemper.cz.