Home Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

1. Algemene informatie

De volgende informatie biedt u een eenvoudig overzicht van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat in deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-eigenaar. De contactgegevens zijn te vinden in de colofon op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden gegevens over u verzameld die u zelf met ons deelt. Dat kunnen bijv. gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld, zodra u de website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina werd bezocht). Die gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website probleemloos te kunnen laten functioneren. Andere gegevens worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk gewenst moment het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doeleinde voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U hebt ook het recht om die gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor dat doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat in de colofon wordt vermeld. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen die analyse of ze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in het onderstaande privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In dit privacybeleid informeren we u over de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden gedeeld (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingsrisico's met zich meebrengen. Het is niet mogelijk de gegevens geheel tegen toegang door derden te beschermen.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20, 48691 Vreden, Duitsland

Tel.: +49 (0) 2561 68-0

E-mail: mail@kemper.eu

Website: www.kemper.eu

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (zoals de naam, de e-mailadressen e.d.).

Uw toestemming voor gegevensverwerking herroepen

Veel soorten gegevensverwerking zijn alleen mogelijk als u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. U kunt een bestaande toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot op het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming

In het geval dat de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt geschonden, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. 

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te laten overdragen. Als u eist dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen, zal dat alleen worden gedaan voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt - om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen - gebruik van SSL of TLS-versleuteling, zoals bij bestellingen of aanvragen die u ons als website-eigenaar stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat de URL van de browser begint met 'https://' in plaats van met 'http://' en ook aan het slotjessymbool in de adresbalk.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Recht op informatie, blokkeren, verwijderen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen het recht op gratis informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, over hun herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en eventueel heeft u ook recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van die gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de colofon staat.

Bezwaar maken tegen reclamemails

Het is niet toegestaan om de contactinformatie die - in de context van de verplichting om een colofon te voeren - op de website gepubliceerd is, te gebruiken om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te sturen. De website-eigenaren behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagd reclame wordt gestuurd, bijv. via spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Ons bedrijf heeft een eigen functionaris voor gegevensbescherming die bereikbaar is via het e-mailadres datenschutz@kemper.eu of via de contactgegevens in I. Voorzie post aan de functionaris voor gegevensbescherming van de toevoeging 'Gegevensbescherming - persoonlijk/vertrouwelijk'.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

De cookies van Google Analytics worden op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG opgeslagen. De website-eigenaar heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of binnen andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat ze naar de Verenigde Staten worden gestuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. Namens de eigenaar van deze website zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten die zijn gerelateerd aan het gebruik van de website en het internet aan de website-eigenaar te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dat in uw browser zo in te stellen; houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) zijn gerelateerd, verzamelt en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en door die vervolgens te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar maken tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

In opdracht gegeven gegevensverwerking

Wij zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen bij het gebruik van Google Analytics volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

Demografische gegevens in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische eigenschappen' van Google Analytics. Als gevolg daarvan kunnen rapporten worden opgesteld met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Die gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en op bezoekersgegevens van derden. Die gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics op elk gewenst moment verbieden, zoals vermeld is het punt 'Bezwaar maken tegen gegevensverzameling'.

etracker

Onze website maakt gebruik van de analysedienst etracker. Aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland. op basis van die gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikprofielen worden aangemaakt. Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser. De cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen. De gegevens die met de etracker-technologieën worden verzameld, zullen zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokken persoon niet worden gebruikt om onze websitebezoekers persoonlijk te identificeren en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem.

etracker-cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

De opslag van etracker-cookies is gebaseerd op artikel 6 lid 1 punt f AVG. De eigenaar van de website heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van het surfgedrag van gebruikers om op die manier zijn website en reclame te optimaliseren.

U kunt op elk moment met ingang voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens. Om de verzameling van gegevens en de opslag van uw bezoekersgegevens voor de toekomst tegen te gaan, kunt u via de volgende link een opt-out-cookie plaatsen voor etracker. Die zorgt ervoor dat er in de toekomst geen bezoekersgegevens van uw browser door etracker worden verzameld en opgeslagen: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Daarmee wordt een opt-out-cookie met de naam 'cntcookie' door etracker geplaatst. Verwijder deze cookie niet, zolang u bezwaar heeft tegen het verzamelen en de opslag van uw gegevens. Zie het etracker-privacybeleid voor meer informatie: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

Afgesloten overeenkomst met betrekking tot gegevensverwerking

Wij hebben met etracker een contract afgesloten voor de verwerking van gegevens en leven de strenge eisen van de Duitse autoriteiten inzake gegevensbescherming bij het gebruik van etracker strikt na.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-website van Google. Eigenaar van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u één van onze webpagina´s bezoekt met daarop een geïntegreerde YouTube-plug-in, wordt er een verbinding opgebouwd met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server op de hoogte gesteld van welke webpagina's u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dat voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Om de gegevensbescherming bij het afspelen van video´s op onze website te maximaliseren, gebruiken wij YouTube in de uitgebreide privacymodus.

Wij gebruiken YouTube om onze website visueel aantrekkelijk vorm te geven. Dat vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersinformatie vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

 

Adobe TypeKit

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde TypeKit die door Adobe wordt geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Daarvoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de Adobe-servers. Daardoor krijgt Adobe bericht dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Wij gebruiken Adobe TypeKit om onze website uniform en aantrekkelijk te presenteren. Dat vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 punt f AVG.

Als uw browser TypeKit niet ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Adobe TypeKit is te vinden op https://helpx.adobe.com/de/typekit/using/what-is-typekit.html en in het privacybeleid van Adobe: https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/typekit.html

 

5. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser en op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met die cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek aan onze website herkennen.

U kunt uw browser dusdanig instellen dat u wordt geïnformeerd zodra er cookies worden geplaatst en om cookies alleen in individuele of specifieke gevallen toe te staan of om ze helemaal uit te sluiten. Daarnaast kan de browser dusdanig worden ingesteld dat de cookies automatisch worden verwijderd zodra u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die voor het uitvoeren van elektronische communicatie worden gebruikt of die worden gebruikt om bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen (bijv. winkelmandje), worden op basis van art. 6, lid 1 punt f AVG opgeslagen. De website-eigenaar heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies, omdat die ervoor zorgen dat zijn diensten feilloos en geoptimaliseerd worden geleverd. Als er andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), worden die afzonderlijk in dit privacybeleid behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat die op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de computer waarmee de website wordt bezocht
  • tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt f AVG, waarbij wordt geregeld dat gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele maatregelen.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om de aanvraag te kunnen verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij zullen die gegevens niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 lid 1 punt a AVG). U kunt die toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot op het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.

Wij bewaren de gegevens die u in het contactformulier hebt ingevuld, totdat u ons vraagt ze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of totdat het doel voor de dataopslag vervalt (bijv. na afwikkeling van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onverminderd van kracht.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de website te gebruiken. Wij gebruiken de daarvoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De verplichte informatie moet tijdens de aanmelding volledig worden ingevuld. Anders wordt de aanmelding geweigerd. Door u aan te melden heeft u de mogelijkheid om KEMPER-apparaten te registreren.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van de aanbieding of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u daarover te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG). U kunt een bestaande toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot op het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.

Wij bewaren de gegevens die tijdens de aanmelding zijn ingevuld zolang u op onze website bent geregistreerd. Daarna worden ze verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser en op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met die cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek aan onze website herkennen.

U kunt uw browser dusdanig instellen dat u wordt geïnformeerd zodra er cookies worden geplaatst en om cookies alleen in individuele of specifieke gevallen toe te staan of om ze helemaal uit te sluiten. Daarnaast kan de browser dusdanig worden ingesteld dat de cookies automatisch worden verwijderd zodra u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die voor het uitvoeren van elektronische communicatie worden gebruikt of die worden gebruikt om bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen (bijv. winkelmandje), worden op basis van art. 6, lid 1 punt f AVG opgeslagen. De website-eigenaar heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies, omdat die ervoor zorgen dat zijn diensten feilloos en geoptimaliseerd worden geleverd. Als er andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), worden die afzonderlijk in dit privacybeleid behandeld.Deel deze pagina

Zoeken op Kemper.eu

Gebruik Contact Person search het zoekvak hieronder om te zoeken naar producten, diensten en informatie over Kemper.eu.

Sluiten