Domů Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Všeobecné pokyny

Tyto pokyny poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které umožňují Vaši osobní identifikaci. Podrobné informace k tématu ochrana osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách

Kdo je odpovědný za shromažďování osobních údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje jsou uvedené v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje se shromažďují mimo jiné tak, že nám je sdělíte. Může se například jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje shromažďují naše IT systémy automaticky při návštěvě webových stránek. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránek). Ke shromažďování těchto údajů dochází automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme Vaše osobní údaje?

Část údajů se shromažďuje pro zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje se mohou používat pro analýzu Vašeho chování uživatele.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů?

Máte právo získat kdykoliv bezplatně informace o původu, příjemcích a účelu svých uložených osobních údajů. Mimoto máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Ohledně těchto bodů, stejně jako s dalšími dotazy k tématu ochrana osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále Vám náleží právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může docházet ke statistickému vyhodnocování Vašich zvyků při surfování po internetu. Děje se tak především za použití cookies a tzv. analytických programů. Analýza Vašich zvyků při surfování po internetu se provádí zpravidla anonymně; na základě tohoto chování nelze tedy zpětně zjistit Vaši totožnost. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tak, že nebudete používat určité nástroje. Detailní informace k tomuto bodu naleznete v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznést námitku Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velice vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tyto webové stránky, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které umožňují Vaši osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Objasňuje rovněž, jak a pro jaké účely se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos dat po internetu (např. při elektronické komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Odkaz na správce odpovědného za zpracování osobních údajů

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je:

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20, 48691 Vreden

Tel.: +49 (0) 2561 68-0

E-mail: mail@kemper.eu

Webové stránky: www.kemper.eu

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho zpracovatelských operací lze provádět pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů prováděného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě porušení práva ochrany osobních údajů náleží subjektům údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v otázkách práva ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů včetně kontaktních údajů naleznete na tomto odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat si zaslat, příp. zaslat třetí osobě údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. V případě, že budete požadovat přímé zaslání jinému správci, budou údaje zaslány tehdy, pokud to bude technicky možné a proveditelné.

SSL, příp. TLS šifrování

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, např. objednávek nebo poptávek, které nám coby provozovateli stránek zašlete, SSL, příp. TLS šifrování. Zašifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://” na „https://”, a podle symbolu zámku ve stavovém řádku Vašeho prohlížeče.

Pokud bylo aktivováno SSL, příp. TLS šifrování, jsou Vámi poskytnuté údaje chráněny před přístupem třetích osob.

Poskytování informací, zablokování, výmaz

V rámci zákonných ustanovení máte právo požadovat kdykoliv bezplatně informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování osobních údajů a popř. právo na opravu, zablokování a výmaz těchto údajů. Ohledně těchto bodů, stejně jako s dalšími dotazy k tématu osobní údaje se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráže k zasílání reklamy, která nebyla výslovně vyžádána, a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si vyhrazují výslovné právní kroky pro případ nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. ve formě spamů.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pro naši společnost pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k zastižení na e-mailové adrese datenschutz@kemper.eu nebo kontaktech uvedených v bodu I. K adrese na poštovních zásilkách určených pro pověřence pro ochranu osobních údajů prosím doplňte: „Ochrana osobních údajů – osobní/důvěrné“.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkcí služby analýzy webu, Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. cookies. Cookies jsou textové soubory, které se uloží do Vašeho počítače a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Pomocí cookies vytvořené informace o Vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Uložení cookies Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat svoji webovou nabídku a reklamu.

Anonymizace IP adres

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. Společnost Google tak Vaši IP adresu ve členských státech EU nebo v jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší na server společnosti Google v USA úplná IP adresa a teprve tam je zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google používat tyto informace k vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, sestavování reportů o aktivitách webových stránek pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci Google se neslučuje s ostatním údaji společnosti Google.

Plugin pro prohlížeč

Ukládání cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; chtěli bychom však poukázat na to, že v takovém případě nebudete moci případně používat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Mimoto můžete zamezit shromažďování údajů vytvořených cookie a vztahujících se k Vašemu používání webových stránek (vč. Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin dostupný na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Námitka proti zpracování osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na níže uvedený odkaz. Nastaví se tzv. opt-out cookie, který zabrání shromažďování Vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

Více informací k nakládání s údaji uživatelů u Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování osobních údajů na základě pověření

Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování osobních údajů a při používání nástroje Google Analytics provádíme v plném rozsahu přísná zadání německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické charakteristiky u Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografické charakteristiky” Google Analytics. S touto funkcí lze vytvářet zprávy, které obsahují výpovědi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy Google vztahující se k zájmům uživatelů a z údajů o návštěvnících třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete přes nastavení zobrazení ve svém účtu Google kdykoliv deaktivovat nebo shromažďování svých údajů službou Google zásadně zakázat tak, jak je uvedeno v bodu „Námitka proti shromažďováním osobních údajů”.

etracker

Naše webové stránky používají analytickou službu etracker, kterou poskytuje společnost etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo. Z údajů lze vytvářet pod pseudonymem uživatelské profily. Pro tento účel mohou být používány cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně v mezipaměti Vašeho internetového prohlížeče a a umožňují jeho opětovnou identifikaci. Údaje získané pomocí technologií etracker se bez zvlášť uděleného souhlasu subjektu údajů nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek a neslučují se s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Cookies ertracker zůstávají uložené ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete.

Uložení cookies ertracker probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat svoji webovou nabídku a reklamu.

Shromažďování a ukládání údajů můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Chcete-li tak učinit, můžete si pod níže uvedeným odkazem stáhnout tzv. opt-out cookie společnosti etracker, který zajistí, že se nebudou při budoucích návštěvách shromažďovat ani ukládat žádné údaje Vašeho prohlížeče: https://www.etracker.de/privacy.

Tak nastavíte opt-out cookie s názvem „cntcookie“ od společnosti etracker. Po dobu trvání Vaší námitky tento cookie prosím nemažte. Další informace naleznete v ustanoveních ochrany osobních údajů společnosti etracker: https://www.etracker.com/en/data-privacy.

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů

Uzavřeli jsme se společností etracker smlouvu o zpracování osobních údajů a při používání nástroje etracker provádíme v plném rozsahu přísná zadání německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje plugin YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Serveru YouTube bude přitom zaslána informace, které naše stránky jste navštívili.

Pokud se přihlásíte ke svému účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube, aby přiřadila Vaše zvyky při surfování po internetu přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se ze svého účtu YouTube odhlásíte. Jelikož chceme ochranu osobních údajů s ohledem na reprodukci videí na těchto stránkách maximalizovat, používáme YouTube v rozšířeném modu ochrany osobních údajů.

Používání YouTube probíhá v zájmu příjemného zobrazení naší online nabídky. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace k nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Adobe TypeKit

Tyto stránky používají v rámci jednotného zobrazování typů písma tzv. TypeKit, který poskytuje společnost Adobe. Při vyvolání některé ze stránek nahraje Váš prohlížeč požadované typy písma do mezipaměti Vašeho prohlížeče. Cílem je správné zobrazování textů a typů písma.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Adobe. Tak je Adobe zaslána informace, že byly přes Vaši IP adresu vyvolány naše webové stránky. Adobe TypeKit používáme v zájmu jednotného a příjemného zobrazování našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pro případ, že Váš prohlížeč TypeKit nepodporuje, použije se standardní písmo z Vašeho počítače.

Další informace k Adobe TypeKit naleznete na https://helpx.adobe.com/de/typekit/using/what-is-typekit.html a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

 

5. Shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách

Protokolové soubory serverů

Provozovatel stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace v protokolových souborech serverů, které nám Váš prohlížeč automaticky zasílá. Jedná se o:

  • typ a verzi prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referenční URL
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku odeslaného na server
  • IP adresu

Tyto údaje se neslučují s jinými datovými zdroji.

Podkladem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který stanoví zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Zasíláte-li nám dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, ukládají se Vaše údaje z tohoto formuláře včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, u nás pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje neposkytujeme bez Vašeho souhlasu dalším osobám.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracovatelských operací provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k výmazu, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo nezanikne účel pro jejich zpracování (např. po ukončení zpracování Vašeho dotazu). Kogentní právní normy – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Registrace na našich webových stránkách

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat a využívat tak dodatečných funkcí na stránkách. Zadané údaje používáme pouze pro účely používání příslušné nabídky nebo služby, kvůli které jste se zaregistrovali. Musí být uvedeny všechny povinné údaje, na které jste při registraci dotazováni. V opačném případě registraci odmítneme. Díky registraci obdržíte možnost registrovat přístroje KEMPER.

V případě důležitých změn, např. ohledně rozsahu nabídky nebo při technicky nezbytných změnách, použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom Vás touto cestou informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování osobních údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje shromážděné při registraci uložíme po dobu Vaší registrace na našich webových stránkách a poté je vymažeme. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Cookies

Internetové stránky používají částečně tzv. cookies. Cookies nezpůsobí ve Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom mohli učinit naši nabídku uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a zůstanou uchované ve Vašem prohlížeči.

Většina námi používaných souborů cookie jsou tzv. dočasné (session) cookies. Po skončení Vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní cookies zůstávají uložené ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám pomáhají identifikovat Váš prohlížeč při další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o používání cookies informováni a povolíte je pouze v konkrétním případě, přijímání cookies pro určité případy nebo obecně vyloučíte, nebo aktivujete aktivní výmaz cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivování cookies může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Cookies, které jsou nezbytné pro provádění elektronické komunikace nebo k zajištění určitých, Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies z důvodu technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pro případ, že se ukládají další cookies (např. cookies pro analýzu Vašich zvyků při surfování po internetu), jsou tyto cookies objasněny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť.Sdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít