W pierwszej kolejności najważniejsze zasady:

  • Podczas spawania, cięcia i procedur pokrewnych, jak np. natrysk termiczny lub lutowanie występuje emisja dymów, gazów oraz cząstek. Emitowane substancje należy zakwalifikować jako materiały niebezpieczne.
  • Emitowane cząstki przedostają się do dróg oddechowych i dalej do pęcherzyków płucnych włącznie i – zależnie od składu chemicznego – mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet działać kancerogennie.
  • Emitowane substancje zawierają ponadto znaczną ilość nanocząsteczek, które przenikają do wnętrza komórek i mogą powodować schorzenia o nieznanym charakterze.
  • W pierwszej kolejności  z uwagi na ochronę pracy, ale również w celu ochrony środowiska niezbędne jest wdrożenie działań służących oczyszczaniu powietrza. Wychwytywanie emisji w miejscu ich powstawania stanowi najlepszy sposób ochrony.

Ocena warunków pracy

  • Obowiązek użytkownika: podjęcie działań ochronnych, regularna kontrola i dokumentacja. Zakaz wykonywania pracy bez wdrożenia działań ochronnych.

Substancje niebezpieczne z uwagi na charakter występujących cząstek

  • Całkowite wychwytywanie w miejscu powstawania, zawracanie powietrza jedynie po stosownym oczyszczeniu.
  • Urządzenia odciągowe i filtracyjne powinny być zgodne z obowiązującym stanem techniki, a ich skuteczność podlega kontroli co najmniej raz w roku.

Kolejność działań ochronnych w celu redukcji zagrożenia dla pracowników, wywołanego przez substancje niebezpieczne:

1. Wybór procedur i narzędzi, niepowodujących powstawania substancji szkodliwych - substytucja
2. Działania w zakresie wentylacji – wychwytywanie emisji
3. Działania organizacyjne i higieniczne – unikanie kontaktu, wdychania substancji
4. Osobiste środki ochrony – korzystanie z ochrony dróg oddechowych

>> 2. Ocena zagrożenia
>> 3. Środki do wychwytywania szkodliwych emisji
>> 4. Kontrola skuteczności i ogólne wartości granicznePodziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij