Badanie skuteczności

Należy kontrolować skuteczność podjętych działań, w razie potrzeby ulepszać te działania i notować uzyskane efekty.

1. Pomiar stężenia substancji niebezpiecznych w miejscu pracy

 • punkty spawalnicze: istotna jest frakcja pyłów, przedostających się do pęcherzyków płucnych
 • mieszane miejsca pracy: istotna jest frakcja pyłów, przedostających się do dróg oddechowych
 • związku chromu i niklu wymagają odrębnych ustaleń

2. Dane ekspozycji należy porównać z wartościami granicznymi dla miejsca pracy (lokalnie obowiązujące przepisy)

 • w przypadku przekroczenia: podjęcie innych lub stosownych działań oraz ponowna ocena poziomu zagrożenia

3. Sporządzanie dokumentacji obejmującej rezultaty podjętych działań

Ogólna wartosc graniczna – ASGW - Germany

Nowa ogólna wartość graniczna 2014

 • 1,25 mg/m³ dla frakcji pyłów, przedostających się do pęcherzyków płucnych
 • 10 mg/m³ dla frakcji pyłów, przedostających się do dróg oddechowych

Wartości graniczne dla zagranicy

W polsce dopuszczen zanieczyszczeń na stanowiskach określa NDS* oraz NDSCh* wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

*NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie
*NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 

 

Obowiązujące wartości graniczne zależą od zastosowanych materiałów

 • tlenki żelaza, aluminium, magnezu, tytanu
  - ogólna wartość graniczna zapylenia według prepisów lokalnych
 • materiały o szczególnie toksycznych właściwościach
  - ogólna wartość graniczna dla określonego materiału według przepisów lokalnych
 • materiały kancerogenne, jak związki chromu czterowartościowego lub tlenki niklu
  - zalecenie wykluczenia lub ograniczenia do minmum

Powyższe oznacza:
Przekroczenie wartości granicznej zapylenia ZAWSZE powoduje konieczność wdrożenia stosownych działań!

>> 1. Przegląd
>> 2. Ocena zagrożenia
>> 3. Środki do wychwytywania szkodliwych emisjiPodziel się tą stroną

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij