Kontrola účinnosti

Je třeba provádět kontrolu účinnosti učiněných ochranných opatření, v případě potřeby je třeba provést
dodatečné zdokonalení a výsledek je třeba zdokumentovat.

1. Měření koncentrace nebezpečných látek v ovzduší na pracovišti 

 • Pracoviště se svařováním: důležitá prachová frakce průchodná do plicních sklípků
 • Smíšená pracoviště: důležitá prachová frakce, kterou lze vdechovat
 • Sloučeniny chrómu a niklu vyžadují zvláštní zjištění

2. Údaje o vystavení účinkům působení se porovnávají s limitními hodnotami pro pracoviště (místní předpisy)

 • Při překročení: zavedení dalších popř. vhodných opatření k ochraně a opětovné provedení posouzení nebezpečí ohrožení

3. Zdokumentování výsledků

Obecná limitní hodnota prachu - ASGW - Německo

Nová obecná limitní hodnota prachu od r. 2014

 • 1,25 mg/m³ – důležitá prachová frakce průchodná do plicních sklípků
 • 10 mg/m³ – důležitá prachová frakce, kterou lze vdechovat

Limitní hodnoty pro pracoviště (AGW)

Vzorové znázornění na příkladu Německa 

To, jaké limitní hodnoty pro pracoviště platí, závisí na použitých materiálech

 • Oxid železitý, hlinitý, hořečnatý, titaničitý
  - Obecná limitní hodnota prachu dle místních předpisů
 • Látky s mimořádně toxickými vlastnostmi
  - Limitní hodnoty pro pracoviště v závislosti na konkrétní látce dle místních předpisů
 • Nebezpečné látky vyvolávající rakovinu, jako jsou sloučeniny čtyřmocného chromu IV nebo oxidy niklu
  - Příkaz vyloučení resp. minimalizace

To znamená:
Dojde-li k poklesu pod obecnou limitní hodnotu prachu, je VŽDY potřeba alespoň jedno ochranné opatření!

 

>> 1. Přehled
>> 2. Posouzení nebezpečnosti
>> 3. Opatření pro detekci svařovacích dýmůSdílej tuto stránku

Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít